หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

สปข.6 ผนึกกำลังบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติการศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562
โดย สำนักข่าวกรมข่าวประชาสัมพันธ์ (15 มีนาคม 2562, 8:47:03)

 

 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ผนึกกำลังบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติการศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 มุ่งให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง 

          นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ (สปข.6) ได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สปข.6 ตามแผนปฎิบัติการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

          โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง มีศักยภาพในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยจิตสำนึกที่เป็นอิสระ สามารถกลั่นกรองคุณสมบัติของนักการเมืองทุกระดับได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองของนักการเมืองทุกระดับเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องการดำเนินการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนองค์กรทางการเมืองและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว โดยมีกรอบเนื้อหาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

          1.การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกตั้ง 

          2.การรู้เท่าทันการเมือง 

          3.กฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ 

          4.การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

          และ 5.ประเด็นตามสถานการณ์จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทางออนไลน์ เพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นไปอย่าง “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190315071531231Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker