หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

กองทัพภาคที่ 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ" ประจำปี 2562
โดย สำนักข่าวกรมข่าวประชาสัมพันธ์ (15 มีนาคม 2562, 8:47:56)

 

 กองทัพภาคที่ 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ" ประจำปี 2562 

          พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดการอบรม หลักสูตร "ผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ" ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระ-บรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้นำมวลชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนทุกระดับ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการรักษาความมั่นคงของชาติ 

          โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีอุดมการณ์ มีจิตอาสา และมีศักยภาพ คัดเลือกจากผู้นำท้องถิ่นของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 อำเภอ จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทหน้าที่พลเมือง ต่อการเลือกตั้งปี 2562" , ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ , การปลูกฝังอุดมการณ์และจิตสำนึกความรักชาติ , การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเบื้องต้นแถวชิด พร้อมนี้ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร-มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190314203457207Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker