หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

คณะรัฐมนตรี ประชุมตามปกติ พิจารณาการลดอัตรารัษฎากรตามมาตรการภาษี
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (14 พฤษภาคม 2562, 9:27:11)

 

 คณะรัฐมนตรี ประชุมตามปกติ พิจารณาการลดอัตรารัษฎากรตามมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ยังคงประชุมตามปกติ หลังจากมีรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจ คือ กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร เกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

กระทรวงพาณิชย์ ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน งบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุน สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำระบบรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับ RCEP

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ หรือ Bangkok Fish Market

สํานักงานอัยการสูงสุด แจ้งคำสั่งศาลปกครองกลาง ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีระหว่างนายจาตุรนต์ ฉายแสง ฟ้องนายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวก รวม 4 คน

ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ หยุดการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการสั่งให้พิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2561 และแจ้งกลับผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน 30 วัน นับแต่ศาลมีคำสั่ง หรือตามระยะเวลาที่ศาลจะพิจารณาเห็นสมควร


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190514084232531Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker