หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

สทนช. กำชับทุกหน่วยงานควบคุมอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (16 พฤษภาคม 2562, 9:07:40)

 

 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กำชับทุกหน่วยงานควบคุมอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ลดความเสี่ยงการบริหารจัดการน้ำหลากปีนี้ให้มีประสิทธิภาพ

 

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า หลังจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศให้สามารถใช้รองรับสถานการณ์จริงช่วงฤดูฝนปีนี้ 

เบื้องต้นได้จัดทำ Rule Curve ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เสร็จแล้ว 36 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเสร็จแล้ว 414 แห่ง ควบคู่กับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ใหม่นี้แล้ว เพื่อพร้อมนำเกณฑ์ที่ปรับปรุงมาใช้บริหารจัดการน้ำได้ทันช่วงฤดูฝนนี้แน่นอน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการบริหารจัดการปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบจะมีเกณฑ์ที่ใช้บริหารจัดการ ทั้งการเก็บกักน้ำและการระบายน้ำที่แตกต่างกัน ทำให้การบริหารจัดการน้ำไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) จากเดิมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเดิมมีเพียงเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) และเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด (Lower Rule Curve) 

แต่ในปีนี้จะปรับปรุงทั้งเกณฑ์สูงสุดและเกณฑ์ต่ำสุด โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ เงื่อนไขการใช้น้ำของพื้นที่อ่างเก็บน้ำฯ และขีดความสามารถการรับน้ำของลำน้ำด้านท้ายน้ำไม่ให้ได้รับผลกระทบ รวมถึงกำหนดให้นำเส้นเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีก 2 เส้น คือ เส้นเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำอ้างอิง และเส้นเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำแบบพลวัตในแต่ละปีตามการคาดการณ์ที่กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ให้ข้อมูลที่จะต้องใช้ข้อมูล One Map และปริมาณน้ำฝนเทียบเคียงปีในอดีตมาประกอบการคาดการณ์ด้วย ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบอ่างเก็บน้ำต้องปรับปรุงเกณฑ์ในทุกๆ 3 ปี เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีความยืดหยุ่น แม่นยำในการกักเก็บน้ำไว้ในเขื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อความมั่นคงของเขื่อน และเพียงพอสำหรับการใช้น้ำในอนาคต 

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวย้ำว่า สทนช.ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ปฎิบัติการอ่างเก็บน้ำให้หน่วยงานปฏิบัติรับทราบเป็นแนวทางเดียวกันแล้ว และให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักของแต่ละอ่างเก็บน้ำรายงานผลการกำหนดเกณฑ์อ้างอิงและเกณฑ์ และเส้นเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำแบบพลวัต หรือเส้น Dynamic Rule Curve ให้ สทนช.รับทราบโดยเร็ว เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตลอดฤดูฝนที่จะถึงนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับเร่งทำความเข้าใจให้กับคณะกรรมการลุ่มน้ำในทุกลุ่มน้ำ โดยหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190515165247191Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker