หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

กกต.ประสาน อบจ. เตรียมวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้พร้อมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไ
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (11 มิถุนายน 2562, 8:55:19)

 

 กกต.ประสาน อบจ. เตรียมวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้พร้อมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ขณะที่ สถ.ให้ อปท.ทุกแห่ง ตั้งงบประมาณเต็มจำนวนสำหรับเลือกตั้งท้องถิ่นในปีงบประมาณ 63

            นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 142 กำหนดให้ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

            ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กกต.กลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดทุกจังหวัด ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น หีบบัตรเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งละ 2 ใบ และคูหาเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 4 คูหา/หน่วย รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ ให้พร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

            ทางด้านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดทั้ง 185 แห่ง ได้ตั้งงบประมาณเต็มจำนวนในการเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 ซึ่งเมื่อ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อใด ก็สามารถนำงบประมาณดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเลือกตั้งได้ทันที 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190610171149646Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker