หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

นายกรัฐมนตรี รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (12 มิถุนายน 2562, 9:58:19)

 

 เมื่อเวลา 13.35 นาที พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับพิธีฯ ประกอบด้วย นายสรศักดิ์ เพียรเวท เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการฯ มายังตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และอ่านพระบรมราชโองการฯ นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงและถวายบังคม จากนั้นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ภายหลังพิธีฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ตนเองดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นเกียรติยศและสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิตอันหาที่สุดมิได้ ตนเองและครอบครัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม อีกทั้งจะปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการ และขอยืนยันจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จะมุ่งมั่นทำงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพ ทุกช่วงวัย ในการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลังและเอกชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีสร้างสรรค์สังคมให้มีความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เกื้อกูลกันในทุกโอกาสเพื่อความกินดี อยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และขอบคุณพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนและให้โอกาสตนเองได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างที่ทุกท่านตั้งใจไว้ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนภาคประชาสังคม ธุรกิจเอกชน ที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นพลังที่คอยเกื้อหนุน และร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล เพื่อนำพาประเทศไทยให้มีความสงบร่มเย็น มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ มีตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลเดินทางมาร่วมพิธีทั้งหมด 18 พรรค โดยขาดเพียงตัวแทนจากพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เนื่องจากติดภารกิจ พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ถ่ายรูปร่วมกับตัวแทนพรรคการเมือง

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190611143358901Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker