หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (12 มิถุนายน 2562, 10:00:14)

 

 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 2) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และ 3) โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนนั้น

สำหรับ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การขุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ำการปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้า และป้ายเตือนให้ลดความเร็ว การทำความสะอาดผิวจราจร การจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน รวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเชิญชวนจิตอาสาประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายน 2562 นี้

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวนี้ จะมีพิธีเปิดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ที่บริเวณพื้นที่เป้าหมาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาอื่นอีก เช่น การปลูกต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ และเกาะกลางถนน รวมถึงการทำความสะอาดผิวถนน ซึ่งขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินี้ เน้นบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ และเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190611152554943Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker