หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

กอ.รมน.นครพนม สัมมนาสื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์สร้างความปรองดอง
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (4 กรกฎาคม 2562, 10:14:56)

 

 ที่โรงแรมพักพิง อิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พันเอกชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม(ฝ่ายทหาร) ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามสัญญาประชาคมความเห็นร่วม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สร้างเครือข่าย สื่อมวลชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน เพื่อต่อต้านกระแสข่าวลือรณรงค์สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันและจิตสำนึกความร่วมมือในการสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองอย่างกว้างขวาง เพื่อป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม อันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ อันเนื่องมาจากการับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในทุกสาขาเข้าร่วมจำนวน 50 คน นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อความปรองดอง เครือข่ายในการประชาสัมพันธ์

        โอกาสนี้ พันเอกชัยพฤกษ์ กองสมบัติ ได้กล่าวชี้แจงการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวลในการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม เพื่อจะได้สื่อสารต่อไปยังประชาชนได้อย่างถูกต้องทั้งในบาทบาทหน้าที่ภารกิจ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190703193438000Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker