หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลและร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (11 กรกฎาคม 2562, 8:47:48)

 

สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลและร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงญัตติด่วนอีก 24 เรื่อง 

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 13.00 น. วันนี้ 10 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยหลังการปรึกษาหารือของสมาขิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. มีวาระพิจารณากระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป ซึ่งกระทู้ถามทั่วไปรัฐบาล จำนวน 7 กระทู้ ได้แก่ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการแก้ปัญหาข้าราชการครู  เรื่อง พานไหว้ครู – ล้อการเมือง เด็กคิดเองได้ ผู้ใหญ่อย่ากลัว  เรื่อง การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  เรื่อง ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  เรื่อง การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่องการก่อสร้างถนนและสะพานสายเลี่ยงเมืองในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  และกระทู้ถาม เรื่องการขึ้นราคาน้ำมันปาล์ม

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างพิจารณาเสร็จแล้ว รวมถึงพิจาณาญัตติด่วนอีก 24 ญัตติ เช่น ญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบและศึกษาติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทุษร้ายของประชาชน  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการดำเนินการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190710102646718Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker