หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

เทศบาลตำบลฉลองประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (14 สิงหาคม 2562, 10:00:13)

 

 เทศบาลตำบลฉลองประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

            วันนี้ (13 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง นายทนง  โตนด ประธานสภาเทศบาลตำบลฉลอง เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลองสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ 2562 โดยมีนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลฉลอง เข้าร่วม

             นายทนง กล่าวว่า การประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญได้แก่การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลฉลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ โดยมีนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นผู้เสนอญัตติ

             นายสำราญ กล่าวว่า เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคมนั้น ทางคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลฉลองได้พิจารณาจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 4 เทศบัญญัติมาตรา 60 และมาตรา 61 ตรี จึงเสนอญัตติร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณจ่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลฉลองให้ความเห็นชอบต่อไป

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190813172123048Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker