หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

จ.ยะลา เตรียมเสนอผลักดันเส้นทางคมนาคม ในที่ประชุม ครม.สัญจร จ.นราธิวาส
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (14 มกราคม 2563, 8:40:59)

 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เตรียมเสนอผลักดันเส้นทางคมนาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวก ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ในที่ประชุม ครม.สัญจร จังหวัดนราธิวาส พร้อมความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล

          ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ซึ่งจะมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 7 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) ซึ่งในส่วนของจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ระบุว่า ได้มีการเตรียมความพร้อม 2 ประการ

          ประการแรก คือ การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาล ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะนำเสนอเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบและจะได้ให้การสนับสนุนต่อไป ที่แรกก็คือ การทำเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน ซึ่งมีอยู่ 49 ราย ในพื้นที่ 176 ไร่ ที่อำเภอกรงปินัง ซึ่งจริง ๆ แล้ว ที่ประสบผลสำเร็จก็เพราะความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ที่เข้ามารวมกลุ่มกันทั้ง 49 ราย ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและก็เพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้ โดยที่ผลผลิตที่เกิดจากเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มนี้ สามารถจำหน่ายออกไปทางช่องทางต่าง ๆ ไม่ได้รับผลกระทบจากการกดราคา หรือการสร้างเงื่อนไขของพ่อค้าคนกลาง ซึ่งถือว่าทุเรียนเป็นไม้ผลสำคัญของจังหวัดยะลา และอีกโครงการ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าสินค้าภาคเกษตร หรือที่เรียกว่ากิจกรรมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจการแปรรูป และตลาดทุเรียนก็มีการดำเนินงานใน 2 ด้าน ด้านแรก ตั้งเป็นตลาดกลางการค้าทุเรียนของจังหวัดยะลา แล้วก็จะมีโรงงานในการแปรรูปทุเรียน หรือโรงงานที่สามารถถนอมและยืดอายุในการเก็บทุเรียนได้ จะมีประโยชน์ในด้านหนึ่ง ช่วยให้เกษตรกรสามารถเจอผู้ค้าได้โดยตรงที่ตลาดกลาง สำหรับโรงงาน Freeze Dried หรือโรงงานแช่แข็ง จะนำทุเรียนที่ตกเกรด มีตำหนิ มาใช้วิธีเก็บโดยการแช่แข็ง เพื่อเพิ่มมูลค่าทุเรียนตกเกรด และนำไปใส่บรรจุภัณฑ์ที่ดูให้มีคุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าการเกษตร สองกรณีที่จะนำเสนอผลการปฏิบัติงานให้ทางรัฐบาลได้รับทราบ เพื่อขอรับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป

          ส่วนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือการขอรับการสนับสนุนในการดำเนินการต่าง ๆ ของจังหวัดยะลา ก็จะเน้นหนักไปด้านเส้นทางคมนาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกในการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่ไปสู่ตลาดแล้ว ก็เน้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งลดความแออัดของการจราจรในเขตเทศบาลนครยะลา นั่นก็คือ การก่อสร้างถนนสายต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในแผนการดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่ผลักดันให้มีการดำเนินการได้เร็วขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ถนนวงแหวน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกผู้คนที่จะเดินทางจากจังหวัดต่าง ๆ ตั้งแต่จากสงขลาไปปัตตานีและนราธิวาส บางส่วนเดินทางมุ่งสู่อำเภอเบตง ได้ โดยไม่ต้องผ่านในเขตเทศบาลนครยะลา ก็จะทำให้มีความสะดวกในการเดินทา และก็รักษาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครยะลาได้เป็นอย่างดี ส่วนที่เหลือก็ขอให้ปรับปรุงถนนจากอำเภอเมืองยะลาไปสู่อำเภอเบตง โดยส่วนไหนที่สามารถปรับเป็น 4 เลนได้ก็ขอให้ปรับเป็น 4 เลน ซึ่งอยู่ในแผนของกรมทางหลวงอยู่แล้ว ส่วนไหนที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เนื่องจากเป็นถนนที่ผ่านเขา ผ่านช่องเขาต่าง ๆ ก็ขยายผิวจราจรจาก 9 เมตร ให้เป็น 12 เมตร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง แล้วก็เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร และที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางสนามบินเบตง เพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศ การเดินทางอากาศจากพื้นที่ต่าง ๆ มาลงที่เบตง แล้วก็สามารถเดินทางจากสนามบินเข้ามาเมืองเบตง ได้อย่างสะดวกและก็ปลอดภัย

 

#จังหวัดยะลา #ผลักดันเส้นทางคมนาคม #ครม.สัญจร จังหวัดนราธิวาส #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT#ILOVETHAILAND


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200114073225524Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker